• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 41

تجهیزات آزمایشگاهی 16

تجهیزات آزمایشگاهی  16
ASTM D93  -  Standard Test Methods for Flash Pointby Pensky-Martens Closed Cup Testerدر این روش آزمون باید برای اندازه گیری و توصیف خواص مواد، محصولات یا مجموعه ها در پاسخ به گرما و منبع احتراق در شرایط آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار گیرد و نباید برای توصیف یا ارزیابی خطر آتش سوزی مواد در شرایط واقعی قرار گیرد. این روش نقطه اشتعال محصولات نفتی در محدوده دمای 40 تا 370 درجه سلسیوس را به صورت دستی و اتوماتیک ارائه می دهد. برای تعیین نقطه اشتعال بالاتر از 250 درجه سلسیوس می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما دقت بیش از این دما مشخص نشده است. همچنین دقت نقطه اشتعال کمتر از 40 درجه سلسیوس نیز مشخص نگردیده. این روش آزمون برای تشخیص آلودگی مواد غیر قابل اشتعال و اشتعال پذیر نیز استفاده می گردد. روش A برای سوخت های تقطیر (دیزل، بیو دیزل، نفت خام، سوخت های توربین و . . .) روغن ها و روغن های کارکرده و مایعات همگن که در محدوده روش B یا C قرار نمی گیرند قابل انجام هستند. روش B برای روغن های باقی مانده سوخت، روغن کارکرده و مایعات نفتی. روش C برای بیو دیزل(B100) قابل استفاده است. از آنجایی که مشاهده نقطه اشتعال الکل باقی مانده در بیو دیزل دشوار است با تکنیک دستی یا دستگاه های خاص قابل انجام است. مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.

فرم ارسال نظر