• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 31

تجهیزات آزمایشگاهی 30

تجهیزات آزمایشگاهی  30
ASTM D5293 0  -  Standard Test Method for Apparent Viscosity of Engine Oils and Base Stocks Between –10 °C and –35°C Using Cold-Cranking Simulator
این آزمون روشی برای اندازه گیری گرانروی ظاهری روغن های موتور و روغن های پایه با استفاده از شبیه ساز استارت زدن در سرما در دماهای بین –10 °C تا –35 °C در تنش های برشی تقریبی Pa 50000 تا Pa 100000 و مقدار سرعت های برشی تقریبی 10^4 𝑠^(−1) تا 10^5 𝑠^(−1) برای گرانروی های تقریبی بین mPa.s 900 تا mPa.s 25000 می باشد. گستره دستگاه به مدل دستگاه و نسخه نرم افزار نصب شده وابسته است. نتایج حاصل با این روش آزمون، به مشخصات کارتر موتور روغن های موتور نیز مربوط است. روش آزمون ویژه ای برای اندازه گیری روغن های با گرانروی کشسانی بسیار زیاد در راهنمای دستگاه ها ارائه شده است. این روش آزمون برای اندازه گیری گرانروی ظاهری روغن موتور با استفاده از شبیه ساز استارت زدن در سرما به صورت دستی و خودکار ارائه شده است.

فرم ارسال نظر