• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 46

تجهیزات آزمایشگاهی 31

تجهیزات آزمایشگاهی   31
ASTM D6560  - Standard Test Method for Determination of Asphaltenes(Heptane Insolubles) in Crude Petroleum and Petroleum Products
این آزمون تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار آسفالتن نا محلول در هپتان موجود در نفت گاز، سوخت دیزل، نفت کوره باقی مانده، روغن روان کننده، قیر و نفت خام است، که دمای آن از دمای روغن°C 260 بیش تر باشد.
دقت برای مقادیر بین 0.50% (جرمی/جرمی) و 30.0% (جرمی/جرمی) کاربرد دارد. مقادیر خارج از این محدوده ممکن است هنوز معتبر باشند اما ممکن است مقادیر یکسان را ارایه ندهند.
نفت و فرآورده های نفتی حاوی مواد افزودنی ممکن است نتایج نادرست ارایه دهند.
این استاندارد برای اندازه گیری مقدار آسفالتن (مواد نا محلول در هپتان) در نفت خام و فرآورده های نفتی کاربرد دارد.
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد

فرم ارسال نظر