• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 9

تجهیزات آزمایشگاهی 35

تجهیزات آزمایشگاهی 35
ASTM D2270 - Standard Practice for Calculating Viscosity Index from Kinematic Viscosity at 40 °C and 100 °C
این روش آزمون برای محاسبه شاخص گرانروی فرآورده های نفتی نظیر روغن های روان کننده و فرآورده های مربوطه با استفاده از گرانروی های سیستماتیک آنها در دمای 40 °C و 100 °C می باشد.
این استاندارد برای فرآورده های نفتی که گرانروی سینماتیک آنها در دمای100 °C کمتر از 2.0 𝑚𝑚^2/𝑆 است، کاربرد ندارد.
در مواردی که داده های گرانروی سینماتیک در دماهای 40 °C و 100 °C در دسترس نمی باشند، می توان با محاسبه گرانروی کینماتیک در دماهای 40 °C و 100 °C از روی داده های بدست آمده در سایر دماها، شاخص گرانروی را تخمین زد. مقادیر گرانروی سینماتیک با ارجاع به مقدار 1.0034 𝑚𝑚^2/𝑆 در دمای 20 °C برای آب مقطر تعیین شده اند.
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، به عنوان مثال 1𝑐𝑆𝑡=10^(−6) 𝑚/𝑆^2=1 𝑚𝑚^2/𝑆

فرم ارسال نظر