• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 8

تجهیزات آزمایشگاهی 37

تجهیزات آزمایشگاهی 37
ASTM D2896 - Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration
این روش آزمون برای اندازه گیری ترکیبات قلیایی در فرآورده های نفتی به روش تیتراسیون پتانسیومتری با استفاده از پرکلریک اسید در استیک اسید خالص است. این روش آزمون برای ترکیبات دارای خواص قلیائی شامل، بازهای آلی و معدنی، آمین ها، املاح اسید های ضعیف (مثل صابون ها)، املاح قلیائی، بازهای چند ظرفیتی و املاح فلزات سنگین کاربرد دارد.
دقت دامنه عدد بازی برای این روش به شرح ذیل می باشد:
1) روغن های کار نکرده: اعداد قلیایی از 3 تا 45
2) مواد افزودنی: اعداد قلیائی از 5 تا 45
3) روغن های کارکرده: اعداد قلیائی از 3 تا 30
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.

فرم ارسال نظر