• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 21 : 41

تجهیزات آزمایشگاهی 38

تجهیزات آزمایشگاهی 38
ASTM D95 - Standard Test Method for Water in Petroleum Products and Bituminous Materials by Distillation
این آزمون برای تعیین آب در نفت خام به روش تقطیر می باشد. داده های دقیق فقط برای مقادیر آب بالای یک درصد حجمی بدست می آید.
دانستن مقدار آب نفت خام در پالایش، خرید، فروش و انتقال فرآورده های نفتی مهم است. مقدار آب تعیین شده با این روش، جهت تصحیح حجم نهائی در حفظ انتقال محصول می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
نمونه مورد آزمون با جریان برگشتی با حلال غیر قابل امتزاج با آب حرارت داده شده و حلال همراه با آب موجود در نمونه تقطیرمی شود. آب و حلال متراکم شده، به طور مداوم در جمع کن جدا می شوند. آب در قسمت مدرج جمع کن جمع شده و حلال به ظرف تقطیر بر می گردد.

فرم ارسال نظر