• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 5 : 52

تجهیزات آزمایشگاهی 36

تجهیزات آزمایشگاهی   36
ASTM D664  -  Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration

این روش آزمون برای تعیین ترکیبات اسیدی فرآورده های نفتی و روان کننده های محلول و یا تقریبا محلول در مخلوط تولوئن و ایزوپروپیل الکل است و برای تعیین اسیدهاییی که ثابت تفکیک آن ها در آب بزرگ تر از 10^(−9) است کاربرد دارد، اسیدهایی که به شدت ضعیف هستند و ثابت تفکیک آن ها کوچک تر از 10^(−9) است با این روش تداخل ندارند. هیچ رابطه کلی بین خوردگی یاتاقان و عدد اسیدی یا بازی، شناخته نشده است. عدد اسیدی، اندازه گیری مقدار ماده اسیدی موجود در روغن تحت شرایط آزمون است که به عنوان یک راهنما در کنترل کیفیت فرمول بندی روغن های روان کننده استفاده می شود. همچنین گاهی اوقات به عنوان میزان تخریب روان کننده در طول مدت سرویس دهی استفاده می گردد.
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.

فرم ارسال نظر