• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 30

تجهیزات آزمایشگاهی 33

تجهیزات آزمایشگاهی  33
ASTM D6595  -  Standard Test Method for Determination of Wear Metals and Contaminants in Used Lubricating Oils or Used Hydraulic Fluids by Rotating Disc Electrode Atomic Emission Spectrometry
روغن های روانکار مورد استفاده در ماشین آلات مهمترین و کلیدی ترین عنوان جهت نظارت بر وضعیت ماشین ها است. حضور و یا افزایش عناصر آلاینده می تواند نشان دهنده مواد خارجی در روان کننده ها مانند ضدیخ، شن و ماسه، فلزات و ... که ممکن است منجر به تضعیف روان کننده گردد، باشند.
این روش تست تعیین مبزان فلزات و آلاینده های سایش در روغن های روانکار و روغن های هیدرولیک با استفاده از RDE-AES (Rotating Disc Electrode Atomic Emission Spectrometry) را پوشش می دهد.
این روش نشانگر سریع، برای سایش های غیر طبیعی و حضور آلودگی در روانکارهای استفاده شده، جدید و مایعات هیدرولیکی استفاده می گردد. همچنین قادر به تشخیص و اندازه گیری عناصر ناشی از سایش و آلودگی ذرات تقریبا 10µm است. مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.
واحد مورد استفاده mg/kg (ppm by mass) می باشد.

فرم ارسال نظر