• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 20

تجهیزات آزمایشگاهی 39

تجهیزات آزمایشگاهی  39
ASTM D1264   - Standard Test Method for Determining the Water Washout Characteristics of Lubricating Greases
این روش آزمون برای تعیین روش آزمون پایداری گریس های روان کننده در روی بلبرینگ در برابر شستشو با آب می باشد. این آزمون در دمای 38 درجه سلسیوس و 79 درجه سلسیوس در شرایط مشخص آزمایشگاهی انجام می گیرد. نتایج این آزمون را نمی توان برابر با نتایج شرایط عملی دانست.
گریس در یک بلبرینگ پر می شود و سپس بلبرینگ در محفظه ای که فاصله و فضای معینی دارد جای داده شده و با سرعت (3±63) دور بر ثانیه به گردش می آید. در این هنگام آب که در دمای 38 درجه سلسیوس یا 79 درجه سلسیوس کنترل می شود به مقدار (0.5±5) میلی لیتر بر ثانیه روی محفظه بلبرینگ پاشیده می شود. مقدار گریس شسته شده در مدت 60 دقیقه معیاری جهت نشان دادن مقاومت گریس در مقابل شستشوی با آب می باشد.

فرم ارسال نظر