• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 21 : 23

تجهیزات آزمایشگاهی 3

تجهیزات آزمایشگاهی  3
ASTM D5800 -  Evaporation Loss of Lubricating Oils by the Noack Method

تبخیر اهمیت خاصی در روانکاری موتورها دارد، در درجات بالای موتور بخشی از روغن تبخیر می گردد که منجر به تغییر خواص روغن خواهد شد.
بسیاری از تولیدکنندگان موتور، حداکثر مقدار مجاز تبخیر روغن را تعیین می کنند.
سه روش آزمون برای تعیین مقدار روانکار تبخیر شده استفاده می گردد که در روش A از آزمون تبخیر نواک استفاده می گردد.
ضمنا باید توجه داشته باشید که تمام مقادیر در این استاندارد باید در واحد SIباشند.
برای اطلاعات بیشتر و همچنین اطلاع از روش Bو C به ASTM D5800 مراجعه

فرم ارسال نظر