• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 23 : 9

تجهیزات آزمایشگاهی 12

تجهیزات آزمایشگاهی  12
ASTM D130 -   Standard Test Method for Corrosiveness to Copper fromPetroleum Products by Copper Strip Test

نفت خام دارای ترکیبات گوگردی است که اکثر آنها در حین پالایش حذف می شوند. با این حال ترکیبات گوگردی باقی مانده در محصول نفتی باعث اثرات خوردگی بر روی فلزات خواهند شد. این خوردگی به طور مستقیم به مقدار کل گوگرد بستگی ندارد بلکه با توجه به نوع ترکیبات شیمیایی گوگرد موجود است. آزمون خوردگی نوار مس برای ارزیابی میزان نسبی خوردگی یک محصول نفتی طراحی شده است. این روش تست اندازه گیری خوردگی شامل بنزین هواپیما، سوخت توربین، بنزین، حلال ها، پاکننده ها (Stoddard)، نفت سفید، سوخت دیزل، روغن های دیزلی و صنعتی، روانکارها و سایر هیدروکربن ها را تا فشار بخار 124KPa (18psi) در 37.8 درجه سانتیگراد را پوشش می دهد و برای فشارهای بیشتر از مورد ذکر شده به ASTM D1838 مراجعه فرمایید.
مقادیر ذکر شده باید در واحد SI استاندارد باشد.

فرم ارسال نظر