• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 10

تجهیزات آزمایشگاهی 10

تجهیزات آزمایشگاهی  10
ASTM D524 -  Test Method for Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products

این روش آزمون برای تعیین مقدار کربن باقی مانده (کک) بعد از پیرولیز شدن را تعیین می کند. کربن باقی مانده از سوخت ها نزدیک به رسوبات محفظه احتراق می باشد. روغن موتور ها ممکن است به علت وجود افزودنی ها (ادتیوها) مقدار کربن باقی مانده را افزایش دهد. اصطلاح کربن باقی مانده در این روش آزمون برای تعیین مقدار کربن تشکیل شده در اثر تبخیر یا پیرولیز یک محصول نفتی است، اما باقی مانده به طور کامل از کربن تشکیل نشده بلکه یک کک است که می تواند در نهایت توسط پیرولیز تغییر کند. واژه "کربن باقی مانده" فقط با توجه به استفاده گسترده از آن استفاده می گردد. مقادیر بدست آمده از این روش از لحاظ عددی همانند روش D189 یا D4530 نیست.این آزمون محدود به نمونه هایی است که در دمای زیر ˚ C90 روان است. در سوخت دیزل، حضور نیترات های آلکیل مانند آمیل نیترات، هگزیل نیترات یا اکتیل نیترات باعث افزایش مقدار کربن باقی مانده در سوخت تصفیه شده می شوند که منجر به اشتباه خواهد شد. مقدار آلکیل نیترات در سوخت ها بوسیله تست D4046 شناسایی می گردد.

فرم ارسال نظر