• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 21 : 29

تجهیزات آزمایشگاهی 28

تجهیزات آزمایشگاهی  28
ASTM D381 - Standard Test Method for Gum Content inFuels by Jet Evaporation
این آزمون برای تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار صمغ موجود در سوخت های هواپیما و صمغ موجود در بنزین موتور یا سایر مواد تقطیر فرار در حالت نهایی آن ها و در زمان انجام آزمون می باشد. روش دیگری نیز برای اندازه گیری بخش نامحلول در هپتان باقی مانده در سوخت های غیر هواپیما می باشد. این روش برای آزمون اجزاء بنزین، مخصوصا اجزای با درصد بالایی از ترکیبات غیر اشباع با نقطه جوش پایین، که ممکن است باعث انفجار در طی تبخیر شوند، کاربرد ندارد. مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد. واحد پذیرفته شده برای فشار در این آزمون پاسکال (Pa) و همچنین برای درجه حرارت، واحد سلسیوس می باشد.

فرم ارسال نظر