• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 3 : 46

تجهیزات آزمایشگاهی 21

تجهیزات آزمایشگاهی  21
ASTM D113  -  Standard Test Method for Ductility of Bituminous Materialsاین روش آزمون، مقدار کشش نمونه قیر را اندازه گیری می کند.
این آزمون فاصله قطع شدن نمونه قیر در سرعت و دمای مشخص ، در اثر اعمال نیروی کشش روی نمونه قیر است. تست باید در دمای 𝟐𝟓℃±𝟎.𝟓 و با سرعت 𝟓 𝑐𝑚/𝑚𝑖𝑛±5% انجام گردد. در دماهای دیگر سرعت باید مشخص گردد. به علت وجود تعداد زیاد روش آزمون برای این تست، باید از مشخصات نمونه جهت انتخاب روش کمک گرفت.
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.

فرم ارسال نظر