• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 4 : 50

تجهیزات آزمایشگاهی 24

تجهیزات آزمایشگاهی  24
ASTM D445   - Standard Test Method for Kinematic Viscosityof Transparent and Opaque Liquids
دقیق ویسکوزیته یکی از مشخصات مهم و ضروری است.
این روش تست برای تعیین ویسکوزیته کینماتیک Vبرای فرآورده های نفتی مایع (شفاف یا مات) با اندازه گیری زمان برای حجم مایع و جریان گرانش از طریق ویسکومتر مشخص می گردد. همچنین برای اندازه گیری ویسکوزیته کینماتیک و بیتومن ها بهASTM D2170 و ASTM D2171 نیز مراجعه فرمایید.
نتیجه حاصل از این روش آزمایشی وابسته به رفتار نمونه است و برای مایعاتی که تنش برشی و نرخ برشی مناسبی دارند، استفاده می گردد. محدوده ویسکوزیته کینماتیک تحت پوشش این روش آزمون از 𝒎𝒎^𝟐/𝑺 0.2 تا 𝒎𝒎^𝟐/𝑺 300000 در جدول دمایی است.( به جداول A1.1 ، 6.3 و 6.4 در ASTM مراجعه فرمایید
مقادیر باید در واحدSI استاندارد شده باشد، به عنوان مثال برای ویسکوزیته کینماتیک 𝒎𝒎^𝟐/𝑺 و برای ویسکوزیته دینامیکی mPa.S می باشد.

فرم ارسال نظر