• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 15

تجهیزات آزمایشگاهی 29

تجهیزات آزمایشگاهی  29
ASTM D1160 -Standard Test Method for Distillation ofPetroleum Products at Reduced Pressure
این آزمون تعیین محدوده ی نقاط جوش در خلاء، برای فرآورده های نفتی و بیودیزل است که به طور جزئی یا کامل در بیشینه دمای مایع 400 درجه سانتیگراد تبخیر می شوند.
دو روش دستی و خودکار برای این آزمون ارائه شده است. در موارد اختلاف، آزمون مرجع روش آزمون دستی می باشد که تحت فشار متقابل مورد توافق قرار گرفته است.
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.

فرم ارسال نظر