• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 21 : 52

تجهیزات آزمایشگاهی 23

تجهیزات آزمایشگاهی  23
ASTM D874  -  Standard Test Method for Sulfated Ash from Lubricating Oils and Additives


خاکستر سولفاته برای نشان دادن غلظت افزودنی های حاوی فلزات شناخته شده در روغن های مصرف نشده است. این روش آزمون ، در تعریف مقدار خاکستر سولفاته در روغن های حاوی مواد افزودنی (ادتیو ها) استفاده می گردد. این مواد افزودنی شامل باریم، کلسیم، منیزیم، روی، پتاسیم، سدیم و قلع عناصر گوگرد، فسفر و کلر نیز می تواند در فرمول ترکیبی حضور داشته باشد. استفاده از این روش آزمایش به Ash Level پایین تر از 0.02 درصد جرمی از روغن های حاوی افزودنی های خاکستر محدود می شود. پایین ترین حد این روش آزمون 0.005 درصد وزنی خاکستر سولفاته است. از آنجایی که سولفات روی به آرامی به اکسید آن تجزیه می شود، نمونه های حاوی روی می تواند نتایج متغیری را کسب کنند مگر اینکه سولفات روی به طور کامل به اکسید تبدیل شود. به علت تداخل بین المان های فوق، مقدار خاکستر سولفاته محاسبه شده، از تجزیه عنصری متفاوت خواهد بود. این روش آزمون برای تجزیه و تحلیل روغن های استفاده شده یا حاوی سرب نیست. همچنین برای تجزیه و تحلیل روغن های غیر روان کننده توصیه نمی شود، که می توان از روش آزمون D482 استفاده نمود. شواهدی وجود دارد که واکنش منیزیم در این آزمایش مشابه فلزات قلیایی دیگر نیست و باید داده ها با احتیاط تفسیر گردند. همچنین وجود نمونه هایی حاوی مولیبدن به دلیل دمای ذوب مولیبدن در مقدار خاکستر متفاوت خواهد بود.

فرم ارسال نظر