• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 53

تجهیزات آزمایشگاهی 22

تجهیزات آزمایشگاهی  22
ASTM D2273   - Standard Test Method for Trace Sediment in Lubricating Oils


این آزمون میزان رسوبی را که در نفتا نامحلول است و قابلیت جدا شدن با سانتریفیوژ را دارد، اندازه گیریمی کند.
مقدار بیش از حد رسوب در روغن منجر به اختلال در عملکرد سیستم می گردد. این روش آزمون برای تعیین مقدار رسوب ریز (کمتر از 0.05 درصد حجمی) در روغن های روان کننده قابل انجام است. مواد محلول در روغن که بوسیله حلال مخصوص ته نشین می گردد به عنوان رسوب، در نظر گرفته نمی شود مواد محلول در ترکیب به عنوان رسوب(Sediment) خوانده شودقابل اجرا نیست.
مقادیر مورد استفاده باید در واحد استاندارد SI باشد، هیچ واحد اندازه گیری دیگری در این استاندارد وجود ندارد.

فرم ارسال نظر