• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 47

اکسیداسیون دو

اکسیداسیون دو

اکسیداسیون دو

  • سرعت واکنش اکسیداسیون به دمای محیط و میزان اکسیژنی که در اختیار هر یک از مولکول های قیر قرار می گیرد، بستگی دارد.
    به طور معمول سرعت واکنش اکسیداسیون هر بار که دما به میزان 10 درجه سانتیگراد افزایش یابد، دو برابر می شود. بنابراین تغییر ویژگی که در یک ساعت و در دمای 160 درجه سانتیگراد اتفاق می افتد، در 30 دقیقه در دمای 170 درجه سانتیگراد و در15 دقیقه در 180 درجه سانتیگراد اتفاق خواهد افتاد.این رابطه در شکل نشان داده شده است به طوری که دو برابر شدن سرعت واکنش در ازای هر بار افزایش دمای معادل 10 درجه سانتیگراد، با سرعت واکنش در دمایی ثابت مقایسه شده است. نقاط نشان داده شده بر این فرضیه استوار هستند که اکسیژن به راحتی در اختیار هر یک از مولکول های قیر قرار می گیرد.                                اکسیداسیون دو

فرم ارسال نظر