• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 5 : 45

انواع رایج فرسایش یک

انواع رایج فرسایش یک

انواع رایج فرسایش

1- فرسایش چسبنده / مالشی Adhesive/Rubbing Wear

این نوع فرسایش هنگامی رخ می دهد که فیلم روغن، زِبر ترین نقاط بخش متقابلِ سطوح متحرک را جدا نمی کند و آنها یکدیگر را لمس می نمایند. فرسایش چسبنده معمولا حین شکستن و سرویس های عادی چنانکه بخش ها جهت حفظ هم ترازی به مقدار ناچیز فرسایش می یابند، رخ می دهد. اگر چسبندگی شدید به علت بارگذاری، سرعت یا شرایط دمایی رخ دهد منجر به ایجاد خراشیدگی، بریدگی و کِشندگی سطوح می گردد. فلز ممکن است از سطوح گسیخته شده یا از یک سطح به سطح دیگر انتقال یابد و ربایش احتمالی بخش های متاثر، محتمل است. در سرویس های عادی، فرسایش چسبنده با استفاده از افزودنی های ضد سایش(AW) کنترل شده است که این اثر، نتیجه ی قرارگیری مواد افزودنی روی سطوح روانکاری شده و کاهش تماس مستقیم بخش با بخش می باشد.

فرم ارسال نظر