• 81 -65611579 021
  • تاریخ : دوشنبه 1 مرداد 1403
  • ساعت : 23 : 29

انتخاب آزمایش های مناسب برای کاربرد مورد نظر

انتخاب آزمایش های مناسب برای کاربرد مورد نظر

انتخاب آزمایش های مناسب برای کاربرد مورد نظر

ترکیب های مختلف از آزمایش های فیزیکی و اسپکتروشیمیایی جهت اندازه گیری خصوصیات روانکار و تعیین سطوح آلاینده ها و اجزای شیمیایی معلق در روانکار، به کار گرفته می شوند.کاربرد و اهداف برنامه ی آنالیز روغن، در تعیین تعداد و نوع آزمایش هایی که باید اجرا شوند، کمک کننده است.

آنالیز های فیزیکی:

بر اندازه گیری خصوصیات فیزیکی معین روانکار، تمرکز می نماید. این آزمایش ها همچنین آلاینده ها و تخریب روغن توسط فرآورده ها و نیز اثر آنها بر خصوصیات روانکار را شناسایی و اندازه گیری می کنند.

آنالیز های اسپکتروشیمیایی (طیف سنجی شیمیایی):

عناصر فلزی موجود در روانکار را به عنوان ذرات میکروسکوپی، شناسایی و اندازه گیری می نمایند. نتایج در واحدppm گزارش می شوند. غلظت نسبی این اجزا جهت پایش نرخ سایش، شناسایی آلاینده ها و تعیین سطح افزودنی، استفاده می گردد.

فرم ارسال نظر