• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 19 : 26

افزودنی های ضد عریان شدگی(Additives Antistrip)

افزودنی های ضد عریان شدگی(Additives Antistrip)

افزودنی های ضد عریان شدگی(Additives Antistrip)

  • کاهش میزان چسبندگی بین قیر و مصالح سنگی عامل بروز مشکل جدا شدن مصالح در روسازی محسوب می شود و می تواند به بروز خستگی زودرس و یا خرابی های دیگر ختم شود. کاهش چسبندگی بین قیر و مصالح سنگی به علت وجود آب، "عریان شدگی" نامیده می شود. در چنین حالتی مواد ضد عریان کننده مایع که شامل مولکول هایی با قطبیت بالا هستند به قیر افزوده شده و با چسبیدن به مصالح سنگی، چسبندگی قیر و مصالح سنگی را افزایش می دهند. علاوه بر این، این افزودنی ها می توانند بر ویژگی های فیزیکی قیر نیز اثر داشته باشند. ممکن است این مواد باعث سخت شدن یا نرم شدن قیر شوند به طوری که افزودنی های ضد عریان کننده می توانند باعث تغییر شاخص عملکردی قیر به محدوده یک گام 6 مرحله ای (یک درجه کامل) شوند.

فرم ارسال نظر