• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 30

آنالیز های فیزیکی چهار

آنالیز های فیزیکی چهار

آنالیز های فیزیکی

رقیق شدگی با سوخت (Fuel Dilution)

رقیق شدگی با سوخت نشان دهنده مقدار نسبی سوخت دیزل یا بنزین سوخته نشده موجود در یک روانکار موتور است. این نوع رقیق شدگی با تنظیم نامناسب یا سوء عمل سیستم سوخت در ارتباط است. رقیق شدگی بیش از اندازه در اثر سوخت موجب کاهش ظرفیت های حمل بار روانکار، ترفیع تفکیک و از کارافتادگی روانکار و افزایش خطر آتش سوزی و انفجار می گردد. رقیق شدگی باسوخت به وسیله کروماتوگرافی گازی (GC) تعیین و به صورت درصد حجمی گزارش می شود.رقیق شدگی

فرم ارسال نظر