• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 21 : 53

آنالیز های فیزیکی سه

آنالیز های فیزیکی سه

آنالیز های فیزیکی

دوده سوخت (fuel soot)

اندازه گیری انقراض نور یا LEM فرآیند انحصاری شده جهت تعیین دوده سوخت است. روش LEM دوده سوخت متفرّق شده در روغن موتور های دیزل را اندازه گیری می نماید. این یک شاخص راندمان احتراق موتور است. غلظت بیش از حد دوده، ژلاتینی شدن روغن و تشکیل لجن در موتور را افزایش داده و منجر به گردش روغن ناچیز می گردد. این عمل بر راندمان تزریق-سوخت(انژکتور)، زمان گیری تزریق، دقت و درستی آب بندی پیستون-رینگ، مصرف روغن و بار روی موتور اثر می گذارد. نتایج به صورت درصد وزنی گزارش می شوند. روش LEM موثر ترین و دقیق ترین روش اندازه گیری دوده سوخت است و توسط سازنده تجهیزات اصلی OEM (Original equipment manufacturer) به عنوان روش سنجش ترجیح یافته به طور گسترده مشخص و تعیین شده است.

فرم ارسال نظر