• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 21 : 36

آنالیز مادون قرمز

آنالیز مادون قرمز

آنالیز مادون قرمز

هنگامی که یک ترکیب آلی از جمله یک روغن روانکاری در معرض نور مادون قرمز قرار می گیرد مواد موجود در ترکیب نور را در طول موج های معین جذب خواهد نمود، میزان جذب کنندگی به ازای یک طول موج خاص، بازگو کننده نوع و کمیت ماده جاذب است. از این طریق آلاینده های خاص و تغییرات فیزیکی در روانکار می تواند به طور مستقیم به عنوان طیف ملکولی اندازه گیری شوند. آلودگی گلیکول، سولفات ها، تغییرات اسیدی و بازی و افزودنی های خاص نیز می توانند شناسایی شوند. آنالیز مادون قرمز جهت مانیتور دوده سوخت، اکسیداسیون، نیتراسیون و آب، تکرارشونده ترین روش مورد استفاده در آنالیز روغن است.         آنالیز مادون قرمز

فرم ارسال نظر