• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1400
 • ساعت : 23 : 41

مطالعه

 • افزودنی های نانو در روانکارها افزودنی های نانو در روانکارها
  نانو روانکارها عمدتاً دارای چند کلاس هستند: فلورن ها، نانو الماس ها، بوریک اسید و پلی تترا فلوئورواتیلن هستند.
  • 624
 • مواد افزودنی غیر فعال کننده فلز مواد افزودنی غیر فعال کننده فلز
  اکسیداسیون بنزین منجر به تولید صمغ در بنزین می شود. مشخص شده است که مقادیری کم از فلزات مشخص در بنزین، می تواند تشکیل صمغ را سرعت دهند.
  • 709
 • روش های گوگرد زدایی روش های گوگرد زدایی
  تاکنون روش های گوناگونی به منظور کاهش مقدار گوگرد در نفت و فرآورده های نفتی ابداع شده است.
  • 1097
 • گوگرد در نفت خام گوگرد در نفت خام
  گوگرد بعد از کربن و هیدروژن فراوانترین عنصر در نفت است. متوسط مقدار گوگرد در نفت خام از 03/0 تا 89/7 درصد وزنی تغییر می¬کند.
  • 628
 • بهبود دهنده های شاخص گرانروی بهبود دهنده های شاخص گرانروی
  شاخص گرانروی عددی است که وابستگی گرانروی سینماتیک به دما را نشان می دهد. با افزایش دما، گرانروی سینماتیک روانکار کاهش می یابد.
  • 1079