• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 19 آذر 1398
 • ساعت : 17 : 44

مطالعه

 • هیدروکربن هیدروکربن
  مولکول هیدروکربن تنها حاوی کربن و هیدروژن است. هیدروکربن ها به چند گروه به نام های آلکان، آلکن، آلکین و آروماتیک تقسیم می شوند.
  • 30
 • رزونانس مغناطیس هسته (NMR) رزونانس مغناطیس هسته (NMR)
  پدیده NMR بر پایه این حقیقت که هسته اتم ها ویژگی های مغناطیسی دارند استوار است.
  • 26
 • تابش فلورسانس اشعه ایکس تابش فلورسانس اشعه ایکس
  انرژی پرتوهای ایکس نشر شده به اختلاف انرژی لایه با حفره و الکترون منتقل شده بستگی دارد.
  • 26
 • اشعه ایکس (X-Ray) اشعه ایکس (X-Ray)
  می توان پرتوهای ایکس را بصورت امواج الکترومغناطیس با طول موج معین یا پرتوی از فوتون های با انرژی معین در نظر گرفت.
  • 37
 • فلورسانس اشعه ایکس فلورسانس اشعه ایکس
  XRF یک روش تجزیه ای برای اندازه گیری ترکیب شیمیایی تمامی مواد است.
  • 39