• 81 -65611579 021
 • تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1400
 • ساعت : 19 : 25

مطالعه

 • واکنش جانشینی الکترون دوستی آروماتیکی واکنش جانشینی الکترون دوستی آروماتیکی
  واکنش جانشینی الکترون دوستی آروماتیکی در دو مرحله پیش می رود. ابتدا الکتروفیل E+ به اتم کربن حلقه بنزن اضافه می شود. در مرحله دوم، کربوکاتیون حاصل یک پروتون را برای ایجاد دوباره سیستم آروماتیک حذف می ...
  • 1803
 • بنزن بنزن
  ترکیبات آلیفاتیک دارای ساختار زنجیر باز هستند و می توانند پیوندهای یگانه، دوگانه و سه گانه کربن – کربن داشته باشند.
  • 962
 • آلکین آلکین
  آلکین ها دارای ساختاری هستند که کربن از طریق یک پیوند سه گانه با یک اتم کربن دیگر پیوند می دهد.
  • 1740
 • آلکن آلکن
  هیدروکربن ها می توانند دارای پیوند دوگانه بین کربن – کربن باشند که این پیوند دوگانه از یک پیوند سیگما و یک پیوند پای تشکیل شده است.
  • 908
 • هیدروکربن هیدروکربن
  مولکول هیدروکربن تنها حاوی کربن و هیدروژن است. هیدروکربن ها به چند گروه به نام های آلکان، آلکن، آلکین و آروماتیک تقسیم می شوند.
  • 1020