• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
 • ساعت : 5 : 31

مطالعه

 • طیف بینی مرئی - فرابنفش طیف بینی مرئی - فرابنفش
  تابش فرابنفش و مرئی، تنها بخش کوچکی از طیف الکترومغناطیس را شامل می شوند.
  • 1674
 • هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای
  عبارت هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای برای ترکیباتی که حلقه ها در آنها همانند ترکیبات نفتالن، آنتراسن و فنانترن به هم جوش می خورند، بکار می رود.
  • 2912
 • اترها اترها
  اترها ترکیباتی هستند که در آنها دو گروه آلکیل، دو گروه آریل یا یک گروه آلکیل و یک گروه آریل به یک اتم اکسیژن متصل می شوند.
  • 3890
 • دسته بندی الکل ها دسته بندی الکل ها
  الکل ها بر اساس تعداد گروه های هیدروکسیل در مولکول و ماهیت کربن متصل به گروه هیدروکسیل به گروه های مختلف دسته بندی می شوند.
  • 2578
 • الکل الکل
  الکل ها ترکیبات آلی هستند که در آنها یک یا چند اتم هیدروژن از هیدروکربن با گروه هیدروکسیل جایگزین می شود.
  • 6028