• 81 -65611579 021
 • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
 • ساعت : 22 : 52

مطالعه

 • طیف بینی رامان طیف بینی رامان
  پراکندگی رامان می تواند با یک تغییر در انرژی ارتعاشی، چرخشی یا الکترونی یک مولکول اتفاق بیافتد.
  • 1652
 • عدد اکتان عدد اکتان
  بنزین مخلوطی پیچیده از حداقل 100 گونه متفاوت است که اکثرا هیدروکربن هستند.
  • 1937
 • بنزین و عدد اکتان بنزین و عدد اکتان
  بنزین مخلوطی از هیدروکربن ها با مقداری آلودگی شامل گوگرد، نیتروژن، اکسیژن و فلزاتی معین است.
  • 1704
 • تیو اترها تیو اترها
  مشابه گوگردی اترها به عنوان تیو اترها یا سولفیدها شناخته می شوند. اکثر این دسته ترکیبات دارای نام متداول یا نام مشتق شده از نام استخلاف ها به همراه کلمه سولفید می باشند.
  • 2336
 • عبور و جذب عبور و جذب
  وقتی نور از یک نمونه منعکس می شود یا از میان نمونه می گذرد، مقدار نور جذب شده، تفاوت بین تابش برخوردی (I0) و تابش عبوری (I) است.
  • 1572