• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 16 تیر 1401
  • ساعت : 18 : 51

الکل

الکل

الکل


الکل ها ترکیبات آلی هستند که در آنها یک یا چند اتم هیدروژن از هیدروکربن با گروه هیدروکسیل (-OH) جایگزین می شود. آنها از مهمترین و مفیدترین ترکیبات در طبیعت، صنعت و خانه هستند. فرمول عمومی برای یک الکل غیر حلقوی ساده CnH2n+1OH است که n= 1, 2 , 3 , … می باشد. زنجیر کربنی اشباع معمولا بوسیله نماد R نمایش داده می شود بطوری که ROH هر الکل در یکسری همولوگ را نشان می دهد. الکل ها را نیز می توان مشابه آب دید که در آن یکی از اتم های هیدروژن بوسیله یک گروه آلکیل جایگزین شده است. ساده ترین و متداولترین الکل های مورد استفاده، متانول و اتانول هستند. شکل زیر ساختار برخی از الکل ها را نشان می دهد.
الکل
ترکیبات آروماتیکی که یک گروه هیدروکسیل بروی زنجیره جانبی دارند، الکل های آروماتیک نامیده می شوند. در این الکل ها گروه –OH به یک کربن با هیبریداسیون sp3 بعد از حلقه آروماتیک متصل می شوند. شکل زیر ساختار برخی از این ترکیبات را نشان می دهد.
الکل
در برخی از الکل ها، گروه هیدروکسیل به کربن با هیبریداسیون sp3 بعد از کربن-کربن با پیوند دوگانه (کربن آلیلی) متصل می شوند که به عنوان الکل آلیلی شناخته می شوند. در برخی از الکل ها، گروه هیدروکسیل به یک پیوند دوگانه کربن-کربن یعنی کربن وینیلی (الکل وینیلی) یا یک کربن آریلی پیوند می شود.

فرم ارسال نظر