• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 16 تیر 1401
  • ساعت : 17 : 35

دسته بندی الکل ها

دسته بندی الکل ها

دسته بندی الکل ها


الکل ها بر اساس تعداد گروه های هیدروکسیل در مولکول و ماهیت کربن متصل به گروه هیدروکسیل به گروه های مختلف دسته بندی می شوند. الکل های مونو هیدریک، دی هیدریک و تری هیدریک به ترتیب دارای یک، دو و سه گروه هیدروکسیل هستند و الکل های مونو هیدریک بر اساس ماهیت اتم کربن متصل به گروه هیدروکسیل به صورت الکل های نوع اول، نوع دوم و نوع سوم دسته بندی می شوند که در آنها گروه هیدروکسیل به ترتیب به کربن نوع اول، نوع دوم و نوع سوم متصل شده است. شکل زیر گروه بندی الکل ها را نشان می دهد.
دسته بندی الکل ها
بر اساس سیستم نامگذاری IUPAC، الکل ها به صورت مشتقات آلکان مربوطه که در آن –e آلکان با –ال جایگزین شده، نامگذاری می شوند. یکی از روش های تولید الکل ها، هیدرولیز هالوالکان است. هالوآلکان ها را می توان با استفاده از محلول آبی NaOH ، KOH یا Ca(OH)2 به الکل مربوطه تبدیل کرد. با این روش، الکل های نوع اول و نوع دوم از هالوالکان های نوع اول و نوع دوم بدست می آیند. این واکنش، نوعی واکنش جانشینی هسته دوستی (SN) است. شکل زیر این واکنش را نشان می دهد.
دسته بندی الکل ها

فرم ارسال نظر