• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 16 تیر 1401
  • ساعت : 17 : 22

اترها

اترها

اترها


اترها ترکیباتی هستند که در آنها دو گروه آلکیل، دو گروه آریل یا یک گروه آلکیل و یک گروه آریل به یک اتم اکسیژن متصل می شوند. فرمول عمومی اترها CnH2n+2O است. آنها با الکل های مونوهیدریک آلیفاتیک ایزومر هستند. اترها را می توان به صورت R-O-R´ نمایش داد. دی اتیل اتر یک اتر متقارن است در حالی که دو گروه متصل به اتم اکسیژن در اتر متفاوت باشند، اتر نامتقارن است. این ترکیبات ممکن به صورت زنجیر باز، حلقوی، اشباع، غیر اشباع و آروماتیک نیز دسته بندی شوند. اتم اکسیژن اتر همچنین می تواند بخشی از یک حلقه باشد که در این مورد اتر، اتر حلقوی نامیده می شوند. اپوکسیدها از یک گروه اتری در یک حلقه شامل دو اتم کربن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده اند. تتراهیدروفوران یک اتر حلقوی است که به عنوان حلال استفاده می شود. معمولا اترها به عنوان حلال برای واکنش های آلی استفاده می شوند. شکل زیر انواع متفاوتی از اترها را نشان می دهد. 
اترها

فرم ارسال نظر