• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1400
  • ساعت : 2 : 47

انواع امولاسیون

انواع امولاسیون

انواع امولاسیون

یک امولاسیون آب در روغن نوعی از امولاسیون است که فاز پیوسته معمولا مواد آب گریز مانند روغن است و فاز پراکنده شده آب می باشد. امولاسیون های W/O  از یک حلال، یک سورفکتانت و آب تشکیل شده است. شکل زیر این نوع امولاسیون را نشان می دهد. 

این ترکیبات نقش مهمی در تشکیل امولاسیون های W/O دارند. یک امولاسیون روغن در آب، امولاسیونی است که در آن روغن به عنوان فاز پراکنده شده و آب به عنوان فاز پیوسته می باشد(شکل زیر این نوع امولاسیون را نشان می دهد). در صنایع نفتی، امولاسیون های W/O یا O/W هر دو می توانند باعث خسارت های عظیم مالی شوند در صورتی که به درستی مورد عمل قرار نگیرند. 

امولاسیون های چندگانه، مانند آب در روغن در آب و روغن در آب در روغن در برخی موارد یافت می شوند. معمولا امولاسیون های چندگانه با استفاده از ترکیب سورفکتانت های آب دوست و آب گریز پایدار می شوند.  امولاسیون های چندگانه پیچیده تر هستند و حاوی قطرات بسیار کوچک پخش شده در قطرات بزرگتر می باشند که آنها نیز در فاز پیوسته پخش می شوند. پایدار امولاسیون ها از وجود سد سطحی که از بهم آمیختگی قطرات آب پراکنده شده جلوگیری می کند، بدست می آید.  

فرم ارسال نظر