• 81 -65611579 021
  • تاریخ : جمعه 21 مرداد 1401
  • ساعت : 1 : 46

اکسایش خود به خود

اکسایش خود به خود

اکسایش خود به خود


اکسایش خود به خود، تخریب اکسایشی ترکیبات آلی است که به صورت خود به خود تحت شرایط هوازی بدون تاثیر هیچ عاملی مانند واکنش دهنده ها یا کاتالیزور اتفاق می افتد. اکثر ترکیبات آلی این چنین واکنشی را به عنوان فرآیند کهنگی تجربه می کنند و در این میان روانکارها استثناء نیستند. بنابراین چنین فرآیندهایی توسط محققین مطالعه شده است. مکانیزم واکنش از نوع واکنش رادیکالی زنجیری است که با تفکیک پیوند C-H بوسیله حرارت یا تابش فرابنفش آغاز می شود. شکل زیر مکانیزم ممکن تشکیل رادیکال را تحت شرایط تریبو شیمیایی نشان می دهد. تفکیک حرارتی پیوند C-H برای تشکیل رادیکال های هیدروژن و کربن، تفکیک پیوند C-C در اثر تنش برشی و تفکیک پیوند C-H کاتالیز شده با سطح، سه مکانیزم آغازی هستند.
اکسایش خود به خود

فرم ارسال نظر