• 81 -65611579 021
  • تاریخ : جمعه 21 مرداد 1401
  • ساعت : 2 : 1

فلورسانس اشعه ایکس

فلورسانس اشعه ایکس

فلورسانس اشعه ایکس


XRF یک روش تجزیه ای برای اندازه گیری ترکیب شیمیایی تمامی مواد است. مواد می توانند مایع، جامد، پودر و غیره باشند. این روش سریع، صحیح و نامخرب است و معمولا تنها به حداقل آماده سازی نمونه احتیاج دارد. سیستم های طیف سنجی می توانند به دو گروه اصلی پاشنده انرژی و پاشنده طول موج تقسیم شوند. اساسا عناصری که می توانند آنالیز شوند و حد تشخیص آنها به نوع سیستم طیف سنج استفاده شده بستگی دارد. گستره عناصری که با پاشنده انرژی قابل اندازه گیری هستند از سدیم تا اورانیم و برای پاشنده طول موج از برلیم تا اورانیم می باشد. شکل زیر طیف نوعی از نمونه خاک اندازه گیری شده با طیف سنج پاشنده انرژی را نشان می دهد. موقعیت هر پیک عناصر موجود در نمونه و ارتفاع هر پیک غلظت را تعیین می کند.
فلورسانس اشعه ایکس

فرم ارسال نظر