• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1400
  • ساعت : 2 : 12

ویسکوزیته

ویسکوزیته

ویسکوزیته

ویسکوزیته یک سیال را می توان با فرض اینکه یک سیال بین دو صفحه سخت محدود شده و صفحه بالایی متحرک و صفحه پایینی ثابت است، به تصویر کشید. وقتی که نیروی برشی F (نیرویی است که مماس بر سطح وارد می شود) بر صفحه بالایی اعمال شود، باعث حرکت آن در راستای محور x با سرعت ثابت V0 می گردد. لایه های میانی با سرعت های متفاوت نسبت به یکدیگر جریان می یابند. در نتیجه یک گرادیان سرعت dVx/dz (به عنوان سرعت برشی σ شناخته می شود) ایجاد خواهد شد. نزدیکترین لایه سیال به مرز بالایی با ماکزیمم سرعت V0 مشابه صفحه بالایی جریان خواهد یافت در حالی که سرعت لایه های میانی در جهت محور z به سمت صفحه پایینی کاهش می یابد. شکل زیر توضیحات فوق را نمایش می دهد. 

هنگامی که جریان آرام است، تنش برشی τ  با گرادیان سرعت متناسب است و ضریب تناسب به عنوان ویسکوزیته دینامیک یا مطلق سیال و یا بطور ساده ویسکوزیته نامیده می شود. بنابراین ویسکوزیته به عنوان عامل اصلی برای مقاومت حرکت سیال در نظر گرفته می شود. چندین فاکتور مانند دما، فشار، ترکیب و نوع سیال (نیوتنی یا غیر نیوتنی) می توانند تاثیر زیادی بروی ویسکوزیته بگذارند. 

فرم ارسال نظر