• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 16 تیر 1401
  • ساعت : 18 : 52

هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای

هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای

هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای


عبارت هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای برای ترکیباتی که حلقه ها در آنها همانند ترکیبات نفتالن (1) ، آنتراسن (2) و فنانترن (3) به هم جوش می خورند، بکار می رود. شکل زیر ساختار این سه ترکیب را نشان می دهد.
هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای
موقعیت های 1 و 2 بروی نفتالن همچنین به عنوان موقعیت های آلفا و بتا نیز شناخته می شوند. برخلاف حلقه بنزن، طول های پیوند در نفتالن برابر نیستند، شکل زیر این مطلب را نشان می دهد. 
هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای
نفتالن براحتی به تترا هیدرو نفتالن هیدروژنه می شود اما کاهش بعدی برای تولید دکاهیدرونفتالن (دکالین) شرایط سخت تری را نیاز دارد (کاتالیست در دمای 200 درجه سلسیوس). 
هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای
موثرترین پایداری کربوکاتیون حدواسط بوسیله حمله الکتروفیلی به نفتالن که در آن یک حلقه بنزن بطور کامل در فرم های رزونانسی باقی بماند. در حمله به موقعیت 1 دو فرم رزونانسی با این ویژگی به وجود می آید.
  • تاریخ درج : 22 آبان 1398
  • دسته بندی : مطالعه

فرم ارسال نظر