• 81 -65611579 021
  • تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1400
  • ساعت : 3 : 4

آلکیلاسیون

آلکیلاسیون

آلکیلاسیون


آلکیلاسیون فرآیند تولید بنزین از الفین های سبک (در درجه اول پروپیلن و بوتیلن) و ایزو بوتان در حضور کاتالیزور اسیدی (اسید سولفوریک یا اسید هیدروفلوئوریک) است. محصول حاوی مخلوطی از هیدروکربن های پارافینی شاخه دار با اکتان بالا است. در غیاب کاتالیزور، آلکیلاسیون باید تحت شرایط دمای 500 درجه سلسیوس و فشار 200 الی 400 بار انجام شود. در حضور کاتالیزور اسیدی، دمای واکنش کمتر از 50 درجه سلسیوس و فشار کمتر از 30 بار خواهد بود. ایزوبوتان در اسید سولفوریک کاملا نامحلول است اما در HF بطور قابل قبولی حل می شود. این امر منجر به استفاده ایزو بوتان به اولفین با نسبت زیاد می شود تا اثر انحلال پذیری کم در اسید سولفوریک جبران گردد. شکل زیر شماتیکی از این فرآیند را نشان می دهد.


 

فرم ارسال نظر