• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1400
  • ساعت : 22 : 52

گوگرد زدایی استخراجی

گوگرد زدایی استخراجی

گوگرد زدایی استخراجی


گوگرد زدایی بر پایه استخراج به انحلال  پذیری ترکیبات آلی گوگرد در حلال معین بستگی دارد. این یک فرآیند استخراجی مایع – مایع است و دو فاز مایع باید امتزاج ناپذیر باشند. اجزاء مورد نیاز در گوگرد زدایی استخراجی در شکل زیر نشان داده شده است.

در مخزن اختلاط، مواد اولیه با حلال مخلوط شده و ترکیبات آلی گوگرد به دلیل انحلال پذیری بالاتر در حلال  به درون آن استخراج می شوند. سپس در بخش جدا کننده، هیدروکربن ها از حلال جدا می شوند. با استفاده از  تقطیر، ترکیبات آلی گوگرد از حلال جدا شده و حلال بازیابی شده به مخزن اختلاط برگردانده می شود. گوگرد زدایی استخراجی به دلیل کاربرد صنعتی مستقیم، عدم نیاز به هیدروژن و شرایط عملی متعادل یک روش گوگرد زدایی مورد توجه است.

فرم ارسال نظر