• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 23 : 7

گوگرد در نفت خام

گوگرد در نفت خام

گوگرد در نفت خام


گوگرد بعد از کربن و هیدروژن فراوانترین عنصر در نفت است. متوسط مقدار گوگرد در نفت خام از 03/0 تا 89/7 درصد وزنی تغییر می کند. ترکیبات گوگرد در نفت خام به دو دسته ترکیبات معدنی و آلی تقسیم می شوند. گوگرد عنصری، H2S و پیریت گوگرد معدنی هستند که به فرم های حل شده یا پراکنده وجود دارند. ترکیبات آلی گوگرد مانند تیول ها، سولفیدها و تیوفن ها منبع اصلی گوگرد در نفت خام هستند. غلظت و ماهیت ترکیبات حاوی گوگرد با تغییر گستره جوش تغییر می کند. مقدار گوگرد در برش های تقطیر با افزایش نقطه جوش افزایش می یابد. جدول زیر توزیع ترکیبات گوگرد در گستره تقطیر نفت خام با مقدار کل گوگرد 2/1 درصد را نشان می دهد. 

گستره تقطیر نفت خام
نفت خام با ویسکوزیته و دانسیته بالاتر، حاوی مقادیر بیشتری از ترکیبات پیچیده گوگرد است. شکل زیر گروه های مهم ترکیبات گوگردی آلی را نشان می دهد. 
ترکیبات گوگردی

فرم ارسال نظر