• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1400
  • ساعت : 23 : 32

کروماتوگرافی

کروماتوگرافی

کروماتوگرافی


کروماتوگرافی یک روش فیزیکی - شیمیایی برای جداسازی مخلوط های پیچیده است که توسط میخائیل تسوت ابداع شد. کروماتوگرافی یک عبارت عمومی برای طیف گسترده ای از تکنیک های جداسازی بر پایه توزیع یک گونه بین فاز متحرک و فاز ساکن است. می توان کروماتوگرافی را به عنوان یک سری تعادلات بین فاز ساکن و فاز متحرک دید. برهمکنش نسبی حل شونده با این دو فاز توسط ضریب توزیع D (نسبت غلظت حل شونده در فاز ساکن به غلظت حل شونده در فاز متحرک) توصیف می شود. فاز متحرک می تواند گاز، مایع و یا سیال فوق بحرانی باشد.  فاز ساکن، مایع یا جامد است. شکل زیر انواع گوناگون روش های کروماتوگرافی را براساس نوع فاز متحرک و فاز ساکن نشان می دهد.

فرم ارسال نظر