• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1399
  • ساعت : 15 : 5

هیدروکربن

هیدروکربن

هیدروکربن


مولکول هیدروکربن تنها حاوی کربن و هیدروژن است. هیدروکربن ها به چند گروه به نام های آلکان، آلکن، آلکین و آروماتیک تقسیم می شوند. آلکان ها زنجیره ای از اتم های کربن هستند که ماکزیمم تعداد اتم های هیدروژن را دارند و فرمول عمومی آنها CnH2n+2   (n : تعداد اتم های کربن) است. آلکان ها بصورت زنجیره های مستقیم، زنجیره های با شاخه و حلقه ها وجود دارند. اتم کربن در آلکان دارای هیبریداسیون sp3 است و چهار پیوند با یکدیگر برابر تشکیل می دهد و شکل هندسی آن تتراهدرال است. 
متان - هیدروکربن
آگاهی از نام آلکان ها بسیار مهم است زیرا که نام آلکان ها، پایه و اساس نام تعداد زیادی از انواع ترکیبات آلی است. نام ده الکان اول عبارتست از متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اکتان، نونان و دکان.
آلکان هایی که دارای چهار اتم کربن یا بیشتر هستند، می توانند ساختارهای مختلف با فرمول یکسان داشته باشند که به عنوان ایزومرهای ساختاری شناخته می شوند. در شکل زیر ایزومرهای ساختاری بوتان و پنتان نشان داده شده است. 
ایزومرهای ساختاری بوتان و پنتان
 

فرم ارسال نظر