• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1403
  • ساعت : 0 : 30

نشر پلاسمای جفت شده القایی

نشر پلاسمای جفت شده القایی

نشر پلاسمای جفت شده القایی

 

 شبیه به تکنیک پلاسما با جریان مستقیم (جت پلاسما)، روش پلاسمای جفت شده القایی (ICP) یک روش نشر اتمی است که از پلاسمای آرگون به عنوان یک منبع برانگیختگی استفاده می کند اما طراحی منبع برانگیختی آنها کاملاً متفاوت است. نمونه به محفظه پاشش از پیش مخلوط کن، جایی که به مرکز لوله در مشعل ICP هدایت می شود، تزریق می گردد. مشعل از لوله های متمرکزی که گاز آرگون از میان آن جریان می یابد، تشکیل شده است. بالای مشعل با یک سیم پیچ القایی با فرکانس رادیویی احاطه می شود، که منبع انرژی به سیستم است. دمای بالای تولید شده در ICP حساسیت فوق العاده ای برای عناصر دیرگداز و حذف تداخل شیمیایی را فراهم می کند. شبیه همه تکنیک های نشری، در این روش نیز منبع نوری وجود ندارد. با مانیتورینگ چندین طول موج خیلی از عناصر در یک آنالیز مشخص می شوند. بنابراین نشرICP، بدلیل سرعت عملکرد بالا برای تجزیه و تحلیل چند عنصری بر جذب اتمی ارجعیت دارد. حد تشخیصICP  به استثنای عناصر دیرگداز، که حتی ممکن است از جذب اتمی کوره گرافیتی بطور قابل ملاحظه ای بهتر باشد، با جذب اتمی به روش شعله قابل مقایسه است. دمای بالا در ICP یک عیب هم دارد. پلاسما در ایجاد حالت های برانگیخته ای که طیف نشری قوی تولید می کنند و باعث افزایش احتمال تداخل طیفی می شود، موثر است. برای حل این مشکل از مونوکروماتورهایی با تفکیک بالا و نرم افزارهای پیچیده جهت تصحیح پس زمینه و تصحیح بین عنصری استفاده می شود. محدودیت دیگر نشر ICP مخارج مربوط به تجهیزات آن است. کمترین قیمت دستگاه ICP معادل با بیشترین قیمت دستگاه جذب اتمی است. قیمت تجهیزیات پیشرفته آن، 2 تا 4 برابر قیمت سامانه معمولی آن است.
پلاسمای جفت شده القایی
 

فرم ارسال نظر