• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 5 : 13

نانو مواد

نانو مواد

نانو مواد


با اینکه، عموما نانو ماده به ماده ای گفته می شود که قطری بین 1 تا 100 نانومتر دارد اما در اصل، ماده ای است که حداقل یکی از ابعاد آن طولی بین 1 تا 1000 نانومتر داشته باشد. نانو ذره در هر سه بعد اندازه ای در مقیاس نانو دارد. در حال حاضر اکثر نانو مواد از نظر مواد تشکیل دهنده، در چهار گروه نانو مواد بر پایه کربن، بر پایه مواد معدنی، بر پایه مواد آلی و بر پایه کامپوزیت دسته بندی می شوند. شکل زیر نانو مواد با مورفولوژی های متفاوت را نشان می دهد.
نانو مواد
 

فرم ارسال نظر