• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 تیر 1400
  • ساعت : 23 : 17

لوله فوتو تکثیر کننده

لوله فوتو تکثیر کننده

لوله فوتو تکثیر کننده


یک لوله تکثیر کننده، لوله ای تحت خلاء است که شامل پنجره ورودی، فوتو کاتد، الکترودهای متمرکز کننده، تکثیر کننده الکترون و آند می باشد. شکل زیر شماتیکی از ساختمان یک لوله فوتو تکثیر کننده را نشان می دهد.

نور ورودی به یک لوله فوتو تکثیر کننده، آشکارسازی شده و از طریق فرآیندهای زیر یک سیگنال خروجی ایجاد می کند.
1) نور از پنجره ورودی وارد می شود.
2) نور، الکترون های فوتو کاتد را برانگیخته می کند به طوری که فوتو الکترون ها به سوی خلاء نشر می یابند.
3) فوتو الکترون ها بوسیله الکترود متمرکز کننده به سوی اولین دینود ( جایی که بوسیله نشر الکترون های ثانویه تکثیر می شوند ) متمرکز و شتاب داده می شوند.
4) الکترون های ثانویه تکثیر شده که توسط آخرین دینود نشر شده اند، در نهایت به وسیله آند جمع آوری می شوند.

فرم ارسال نظر