• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 10 مهر 1399
  • ساعت : 17 : 28

عبور و جذب

عبور و جذب

عبور و جذب


وقتی نور از یک نمونه منعکس می شود یا از میان نمونه می گذرد، مقدار نور جذب شده، تفاوت بین تابش برخوردی (I0) و تابش عبوری (I) است. مقدار نور جذب شده یا بصورت عبور (T) و یا به صورت جذب (A) بیان می شود. عبور معمولا به صورت کسری از یک و یا به صورت درصد بیان می شود. 
T = I/I0     or     T = (I/I0)*100

جذب نیز از رابطه زیر بدست می آید.
A = - LogT
از آنجا که رابطه بین جذب با غلظت و طول مسیر خطی است، برای اکثر کاربردها از مقادیر جذب استفاده می شود. عبور و جذب
طیف UV-Vis عموما تنها تعدادی باند جذبی پهن را نشان می دهد. در مقایسه با تکنیک هایی همچون طیف بینی IR که تعداد زیادی باندهای باریک ایجاد می کند، طیف بینی UV-Vis مقدار محدودی اطلاعات کیفی ایجاد می کند. بیشتر جذب بوسیله ترکیبات آلی ناشی از حضور پیوندهای پای می باشد.کروموفور یک گروه مولکولی است که معمولا حاوی یک پیوند پای است. وقتی که وارد یک هیدروکربن اشباع می شود، ترکیبی با جذب بین 185 تا 1000 نانومتر را ایجاد می کند. جدول زیر برخی کروموفورها و طول موج های ماکزیمم جذب آنها را نشان می دهد.
 
  • تاریخ درج : 25 آبان 1398
  • دسته بندی : مطالعه

فرم ارسال نظر