• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403
  • ساعت : 22 : 19

طیف بینی نشر اتمی

طیف بینی نشر اتمی

طیف بینی نشر اتمی

فرآیند برانگیختگی و آسایش به حالت پایه در هر سه تکنیک جذب، نشر و فلورسانس اتمی اتفاق می افتد. انرژی جذب شده در فرآیند برانگیختگی و یا انرژی نشر شده در فرآیند آسایش اندازه گیری شده و در اهداف تجزیه ای بکار می روند. در نشر اتمی منبع انرژی برانگیختگی می تواند قوس الکتریکی، شعله و یا پلاسما باشد. طیف نشری عنصری که در معرض چنین منبع انرژی قرار گرفته، شامل مجموعه ای از طول موج های نشری مجاز می باشد که عموما خطوط نشری نامیده می شود. این طیف نشری می تواند به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد برای شناسایی کیفی عنصر استفاده شود. همچنین طیف نشری برای تعیین مقدار یک عنصر در نمونه (اندازه گیری کمی) استفاده می شود. برای اندازه گیری کمی، شدت نور نشر شده در طول موج عنصر مدنظر اندازه گیری می شود. با افزایش تعداد اتم های عنصر مدنظر، شدت نشر در این طول موج افزایش می یابد. 
طیف بینی نشر اتمی

فرم ارسال نظر