• 81 -65611579 021
  • تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1403
  • ساعت : 18 : 19

طیف بینی جذب اتمی

طیف بینی جذب اتمی

طیف بینی جذب اتمی


کمیت مورد نظر در اندازه گیری های جذب اتمی، مقدار نور جذب شده در طول موج مشخص است. با افزایش تعداد اتم های در مسیر نور، مقدار نور جذب شده افزایش می یابد. با اندازه گیری مقدار نور جذب شده، اندازه گیری کمی مقدار عنصر آنالیت قابل انجام است. استفاده از منبع نور ویژه و انتخاب دقیق طول موج جذبی، اندازه گیری کمی یک عنصر خاص در حضور دیگر عناصر را ممکن می سازد. ابر اتمی مورد نیاز برای اندازه گیری های جذب اتمی بوسیله تامین انرژی گرمایی کافی برای نمونه جهت تفکیک ترکیبات شیمیایی به اتم های آزاد ایجاد می شود. اسپری نمونه بدرون شعله برای ایجاد ابر اتمی بکار می رود. تحت شرایط شعله مناسب، اکثر اتم ها در حالت پایه باقی مانده و قادر به جذب نور در طول موج مناسب از یک منبع نور هستند.

atomic absorption spectroscopy

فرم ارسال نظر