• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403
  • ساعت : 5 : 57

طبقه بندی مواد افزودنی روانکارها

طبقه بندی مواد افزودنی روانکارها

طبقه بندی مواد افزودنی روانکارها


مواد افزودنی روانکارها را می توان از سه دیدگاه شامل نوع کاری که انجام می دهند، محلی که وظیفه خود را انجام می دهند و نیز مکانیزم عملکرد طبقه بندی کرد. بر اساس نوع کار ، مواد افزودنی روانکار ها به سه دسته کلی بهبود دهنده های خواص تریبولوژی، بهبود دهنده های خواص رئولوژیکی و نگهدارنده ها طبقه بندی می شوند. بطور خلاصه می توان بیان کرد که  بهبود دهنده های خواص تریبولوژی وظیفه اصلی یک روانکار را بر عهده دارند. مواد افزودنی بهبود دهنده اصطکاک، ضد سایش و فشارپذیر در این گروه قرار می گیرند. بهبود دهنده های خواص رئولوژیکی به سیالیت روغن پایه مربوط می شوند. بهبود دهنده های شاخص گرانروی و کاهش دهنده های نقطه ریزش جزو مواد افزودنی اصلی در این گروه هستند. نقش اصلی مواد افزودنی نگهدارنده، افزایش طول عمر سیستم روانکاری است. آنتی اکسیدان ها یکی از مهمترین مواد افزودنی در این گروه هستند. اما مواد افزودنی از نقطه نظر محلی که وظیفه خود را انجام می دهند به دو دسته سطحی و توده ای و از نقطه نظر مکانیزم عملکرد به دو گروه شیمیایی و فیزیکی طبقه بندی می شوند.

روابط بین طبقه بندی های مختلف مواد افزودنی:

روابط بین طبقه بندی های مختلف مواد افزودنی

فرم ارسال نظر