• 81 -65611579 021
  • تاریخ : پنجشنبه 14 اسفند 1399
  • ساعت : 16 : 59

ضرورت توجه به نقش بهداشت و پرستاری در مراکز آموزشی و آزمایشگاهی

ضرورت توجه به نقش بهداشت و پرستاری در مراکز آموزشی و آزمایشگاهی

ضرورت توجه به نقش بهداشت و پرستاری در مراکز آموزشی و آزمایشگاهی


از مهمترین عوامل پیشگیری از عفونتها و ویروس ها رعایت احتیاطات استاندارد و بهداشت مراکز آموزشی و آزمایشگاهی می باشد که نیاز به آموزش مداوم و مستمر و مداخلات دارد. شیوع عفونت در اثر رعایت نامناسب بهداشت توسط کارآموزان و پرسنل جمعی آزمایشگاه و آموزشگاه منجر به افزایش هزینه ها و شیوع بیماری ها خواهد شد. از باب مثال بهترین، موثرترین و ساده ترین روش پیشگیری از عفونت ها و ویروس ها رعایت بهداشت دست، رعایت فاصله بهداشتی و استفاده از ماسک می باشد که با وجود اهمیت بهداشت دست ها در پیشگیری از انواع بیماری ها، هنوز رعایت آن در سطح بسیار پایینی قرار دارد. نقش بهداشت و ممیزی مرتبط با آن توسط پرستاران مجرب به عنوان یکی از روش های ارتقای کیفیت خدمات می تواند در شرایط پاندمی کرونا و حتی پسا کرونا مدنظر مراکز آموزشی و آزمایشگاهی باشد.
از آنجاییکه بیش از 300 آزمایشگاه با بیش از چهل هزار نفر پرسنل متخصص و به همان نسبت مراکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد و شاید بیشتر در کشور وجود داشته باشد. توجه به نقش کلیدی بهداشت و به طبع آن پرستاری در این مرکز بیشتر می توان پی برد. یافته ها نشان می دهد به طور متوسط در حد قابل توجهی از مراکز آموزش و آزمایشگاهی دارای تسهیلات بهداشتی نامناسب بوده و از نظر تماس پرسنل با عوامل زیان آور درصدی در معرض سر و صدای زیاد و درصد قابل توجهی دارای تماس پوستی با ترکیبات شیمیایی مضر و درصد قابل توجهی از آزمایشگاه های صنعتی ما حتی دارای سیستم تهویه اولیه نیز نمی باشند. همچنین یک تصور غالب اشتباه در بعضی از مراکز آزمایشگاهی و صنعتی وجود دارد که با گذشت زمان، بدن به عوامل مضر محیط کار عادت می کند و متاسفانه پایین بودن سطح آگاهی های بهداشتی در مراکز آموزشی و آزمایشگاهی خطرات جبران ناپذیری را برای این بنگاه ها و بالطبع جامعه وارد نموده است.
نتیجه گیری اینکه توجه به بهداشت و سلامت در شرایط پاندمی کرونا و پس از آن می بایست به عنوان یک اصل اساسی و یک استاندارد در مراکز آموزش و آزمایشگاهی مدنظر قرار گیرد و راهکارهایی نظیر بازنگری و اجرایی نمودن یک سری استانداردهای بهداشتی در این مراکز و بکارگیری نیروی متخصص در این حوزه می بایست جز الزامات قرار گیرد.

             پوران آقامحمدی
کارشناس ارشد بهداشت و پرستاری
   مشاوران آزمای نفت ایرانیان
 

فرم ارسال نظر